Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa:

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Archiwum (akta osobowe pracowników, listy płac, księgi arkuszy ocen, dzienniki lekcyjne)
 3. Arkusz organizacji roku szkolnego
 4. Dokumentacja zdrowotna uczniów
 5. Dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego – zbiór elektroniczny „Kontrola frekwencji i postępów w nauce” Librus
 6. Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego
 7. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 8. Ewidencja pracowników
 9. Ewidencja uczniów – zbiór elektroniczny „Sekretariat Vulcan Optiuvm” oraz OSON
 10. Ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi
 11. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
 12. Książka wyjść służbowych
 13. Księga arkuszy ocen uczniów
 14. Książka druków ścisłego zarachowania
 15. Księga protokołów rady pedagogicznej i uchwał rady pedagogicznej
 16. Księga uczniów
 17. Książka zarządzeń dyrektora szkoły
 18. Rejestr zastępstw nauczycieli – zbiór elektroniczny „Kontrola frekwencji i postępów w nauce” Librus
 19. Rejestr pedagoga szkolnego
 20. Listy płac pracowników
 21. Rejestr pieczęci i pieczątek
 22. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 23. Rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienia z wychowania fizycznego
 24. Rejestr wydanych kart rowerowych
 25. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 26. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 27. Rejestr wydanych świadectw maturalnych
 28. Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 29. Rejestr wypadków uczniów
 30. Rejestr wypadków przy pracy
 31. Rejestr chorób zawodowych

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
odpowiada: Henryka Michalska
data: 25-04-2015
wytworzył: Henryka Michalska
data: 25-04-2015
data: 25-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 689